See English Version

کمیته علمی کنفرانس

دکتر داود نعمت الهی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

1

دکتر جهانبخش رئوف

دانشگاه مازندران

2
دکتر حمید رضا زارع

دانشگاه یزد

3
دکتر سهیلا جوادیان

دانشگاه تربیت مدرس

4
دکتر اسماعیل تماری

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

5
دکتر میرقاسم حسینی

دانشگاه تبریز

6

دکترمحمد باقر قلیوند

دانشگاه رازی کرمانشاه

7

دکتر سید سعید سید حسینی داورانی

دانشگاه شهید بهشتی

8

دکتر محمدحسین مشهدی زاده اردکانی

دانشگاه خوارزمی

9

دکتر علی غفاری نژاد

دانشگاه علم و صنعت ایران

10

دکتر عبداله یاری

دانشگاه لرستان

11

دکتر عباس افخمی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

12

دکتر مسعود آیت الهی

دانشگاه اصفهان

13

دکتر پرویز نوروزی

دانشگاه تهران

14

دکتر صدیقه هاشم نیا

دانشگاه خلیج فارس

15

دکتر صادق کریمی

دانشگاه خلیج فارس

16

دکتر ائمه باقری حشکوائی

دانشگاه خلیج فارس

17

دکتر جواد تشخوریان

دانشگاه شیراز

18

دکتر بهزاد حقیقی

دانشگاه شیراز

19

دکتر هدایت اله قورچیان

دانشگاه تهران

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

   

25